Prawo cywilne
Kancelaria adwokacka Michał Zając, Środa Wielkopolska i Poznań

Jedną z najobszerniejszych gałęzi obowiązujących w naszym kraju przepisów jest prawo cywilne. Reguluje ono wzajemne zależności pomiędzy autonomicznymi podmiotami prawnymi, z których żaden nie jest podporządkowany drugiemu. Przepisy mają zastosowanie wobec osób fizycznych, prawnych, a także jednostek organizacyjnych, które nie mają określonej osobowości prawnej, takich jak spółki jawne oraz handlowe spółki osobowe. W tej gałęzi nie stosuje się również bezpośredniego przymusu ze strony państwa. Wszystkie osoby, które potrzebują konsultacji lub doradztwa z tej dziedziny prawa mogą zwrócić się o pomoc do naszej kancelarii w Środzie Wielkopolskiej.

Prawo cywilne jest niezbędną częścią codziennego życia, ponieważ określa, jak powinny wyglądać relacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami w różnych środowiskach. Jego przypisy nakładają konkretne obowiązki, z których jednostki powinny się wywiązywać. Podstawowym aktem, który stanowi jego źródło jest ustawa z 23 kwietnia 1964 roku, nazywana również kodeksem cywilnym.

Gałęzie prawa cywilnego

Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie “co to jest prawo cywilne?” warto zastanowić się również, na jakie dziedziny się ono dzieli. Właściwa klasyfikacja wyodrębnia następujące kategorie:

  • Prawo cywilne ogólne - stanowi ono najobszerniejszą część wszystkich przepisów i uwzględnia normy dotyczące niemal każdej dziedziny życia społecznego. Ze względu na uniwersalny charakter bardzo często zapisy tej dziedziny mają swoje odniesienie w innych gałęziach prawa.
  • Prawo cywilne rzeczowe – regulujące powstanie, treść, zmianę oraz ustanie własności do przedmiotów oraz zwierząt. Przepisy mają charakter bezwzględny, czyli skuteczny wobec wszystkich (erga omnes). Normy zawarte są w drugiej księdze kodeksu cywilnego, jednak uzupełniają je liczne ustawy szczegółowe, między innymi o księgach wieczystych i hipotece, własności lokali oraz zastawie rejestrowym.
  • Prawo cywilne zobowiązań - określa stosunki pomiędzy usługodawcami a usługobiorcami i kontroluje wywiązywanie się z obowiązków związanych z wymianą dóbr i obrotem majątkowym. Źródło prawa zobowiązań stanowi nie tylko kodeks cywilny, ale również przepisy innych ustaw oraz umowy międzynarodowe.
  • Prawo cywilne spadkowe – odnosi się do dziedziczenia, czyli przenoszenia praw majątkowych po śmierci ich aktualnego właściciela. Definiuje ono takie pojęcia jak polecenie spadkowe, testament, zapis czy zachowek. Przepisy tej dziedziny prawa również mają charakter bezwzględnie obowiązujący.
  • Prawo cywilne rodzinne – najbardziej wyspecjalizowana dziedzina prawa cywilnego, określająca zależności majątkowe i prawne pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny oraz osobami trzecimi. Jego przepisy dotyczą między innymi obowiązków alimentacyjnych, adopcji, władzy rodzicielskiej i kurateli, a także poruszają kwestie dotyczące rozpoczęcia, kontynuacji i ważności małżeństwa. Uzupełnieniem kodeksu cywilnego jako źródła prawa rodzinnego, jest kodeks rodzinny i opiekuńczy, a także wybrane zapisy II rozdziału Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej.

Warto nadmienić, że swój początek z prawa cywilnego wzięły również takie dziedziny jak prawo handlowe, własności intelektualnej oraz kodeks pracy.

Adwokat prawa cywilnego w Środzie Wielkopolskiej i Poznaniu

Usługi z zakresu prawa cywilnego świadczone przez nasza kancelarię w Poznaniu i Środzie Wielkopolskiej obejmują między innymi doradztwo i pomoc prawną, a także sporządzanie pism procesowych, pozwów oraz wniosków w ramach reprezentowania w trakcie postępowań.